Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogocznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Konkurs numer 85.2024.IEAK.WNHP.AW z dnia 29.05.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o kulturze i religii
• w dziedzinie: nauki humanistyczne
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 30.06.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.09.2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024
Okres zatrudnienia: czas określony (2 lata)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Stopień doktora/doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie etnologia/nauki o kulturze i religii (w zakresie etnologii, antropologii kulturowej, antropologii społecznej) lub odpowiedników zagranicznych, ewentualnie w zakresie kulturoznawstwa i socjologii, jeżeli osoba kandydująca ma doświadczenie zawodowe w zakresie etnologii, antropologii kulturowej, antropologii społecznej (lub odpowiedników zagranicznych).
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej, w tym w języku angielskim.
 • Znaczące doświadczenie w prowadzeniu etnograficznych badań terenowych w rozumieniu antropologicznym.
 • Naukowe doświadczenie międzynarodowe udokumentowane m.in. aktywnym udziałem w konferencjach naukowych, pobytem na stażach naukowych lub pracą w konsorcjach międzynarodowych.
 • Osiągnięcia naukowe udokumentowane m.in. publikacjami naukowymi w uznanych czasopismach lub wydawnictwach o charakterze międzynarodowym.
 • Doświadczenie w kierowaniu grantami badawczymi.
 • Obszar terytorialny i zakres tematyczny dotychczasowych i/lub planowanych badań wykraczający poza kontekst polski jako ważny atut, ale nie wymóg bezwzględny.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie antropologicznych badań naukowych o charakterze etnograficznym i upowszechnianie ich wyników m.in. w formie referatów, wykładów, publikacji w wysoko punktowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych, w tym w kontekstach międzynarodowych.
 • Składanie wniosków grantowych służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działania naukowo-badawcze.
 • Wypełnianie pensum dydaktycznego.
 • Wypełnianie innych, w tym organizacyjnych obowiązków wskazanych przez Dyrektora IEAK.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W przypadku przekazania nam w aplikacji dobrowolnie innych danych niż jest to niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie: - w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko…” - w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko…”.
 • Kserokopia/e dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu doktora/doktora habilitowanego.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując temat wiadomości: „adiunkt.85.IEAK.WNHP.AW”.