Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • filozofia

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych

Konkurs numer 86.2024.ZE.IF.WNS.AW z dnia 29.05.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Estetyki, Instytut Filozofii, Wydział Nauk Społecznych
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• w dyscyplinie: filozofia
• w dziedzinie: nauki humanistyczne
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Okres zatrudnienia: 24 miesiące
Termin składania dokumentów: 30.06.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.09.2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1.10.2024 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.
 • Preferowane obszary badawczo-dydaktyczne: historia estetyki, filozofia sztuki z uwzględnieniem wiedzy z zakresu percepcji sztuki, kształtowania wartości estetycznych, podmiotowych warunków poznawczych sztuki, a także z obszaru szeroko pojmowanej filozofii kultury, estetyka współczesna.
 • Predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego.
 • Sprecyzowane plany naukowe, pokrywające się z kryteriami ewaluacyjnymi.
 • Znaczący dorobek naukowy, w tym publikacje anglojęzyczne, wpisujące się w plany badawcze zakładu, do którego kandydat ma być przyjęty.
 • Współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi.
 • Uczestnictwo w projektach badawczych, zarówno jako kierownik, jak i jako uczestnik/wykonawca.
 • Udokumentowane doświadczenie dydaktyczne, w tym prowadzenie samodzielnych zajęć (proseminaria, konwersatoria, warsztaty).
 • Zdolność do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim (w tym również na studiach niestacjonarnych).
 • Poświadczenie znajomości języka angielskiego.
 • Działalność na rzecz upowszechniania filozofii poza środowiskiem uniwersyteckim.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych.
 • Przygotowywanie publikacji naukowych, ukazujących się w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach.
 • Aplikowanie o wewnętrzne i zewnętrzne (w tym międzynarodowe) granty badawcze.
 • Aplikowanie o zagraniczne stypendia naukowe.
 • Prowadzenie zajęć ze studentami studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentami Szkoły Doktorskiej (również w języku angielskim).
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W przypadku przekazania nam w aplikacji dobrowolnie innych danych niż jest to niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie: - w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko…” - w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko…”.
 • Kserokopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra, stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie filozofii.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklaracja co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata kryteriów, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
 • Spis publikacji kandydata z ostatnich 5-ciu lat.
 • Dołączenie do przedstawianej dokumentacji w postaci elektronicznych wersji dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz pobierz Oświadczenie – artykuł 113).
 • Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (na adres: robert.alberski@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 • Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego lub niemieckiego.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „adiunkt 86.ZE.IF.WNS.AW”.