Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Organizacji Sztuki Filmowej
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki filmowe i teatralne

Opis stanowiska

adiunkt w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuk filmowych i teatralnych
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Nasze wymagania

 • spełnianie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • wykształcenie wyższe,
 • stopień doktora,
 • znaczący dorobek oraz udokumentowana aktywność zawodowa w dyscyplinie sztuk filmowych i teatralnych, z wyszczególnieniem produkcji filmowych, telewizyjnych,
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć związanych z zarzadzaniem produkcją filmową,
 • działalność naukowa lub udokumentowane naukowo zainteresowania interdyscyplinarne, zwłaszcza w dziedzinach związanych z mediami, produkcją audiowizualną, obejmujące również monografie naukowe lub rozdziały w monografiach oraz artykuły w recenzowanych czasopismach, w tym polskich i międzynarodowych,
 • udokumentowane wygłoszenie referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • znaczące osiągnięcia i praktyczne doświadczenie zawodowe na rynku produkcji filmów, koprodukcji międzynarodowych,
 • prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych.

Zakres obowiązków

 • Do podstawowych obowiązków nauczyciela akademickiego należy prowadzenie działalności naukowej, kształcenie i wychowywanie studentów lub uczestniczenie w kształceniu doktorantów (zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dyplomu doktora,
 • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym,
 • prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko adiunkta, ogłoszonym 29 maja 2024 r. i prowadzonym przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne."

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć dokumenty osobiście lub pocztą w PWSFTviT w Łodzi, ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź – Dziekanacie Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej do dnia 29 czerwca 2024 r. (decyduje data wpływu).