Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turystyki w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Konkurs numer 90.2024.ZGRK.IGRR.WNZKŚ.MR z dnia 03.06.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: dydaktyczne
• dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku
• w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 03.07.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: czas określony

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy w dyscyplinie: geografia.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie zagadnień związanych z geografią turystyczną gospodarką turystyczną z elementami rekreacji.
 • Publikacje naukowe z zakresu: geografii turystycznej, regionalnej.
 • Mile widziane publikacje popularyzujące turystykę.
 • Czynny udział w konferencjach naukowych.
 • Dobra znajomość języka angielskiego i umiejętność prowadzenia zajęć w języku angielskim poparta wieloletnim doświadczeniem prowadzenia zajęć na poziomie uniwersyteckim.
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego potwierdzona dla obcokrajowców certyfikatem na poziomie B2 i umiejętność prowadzenia zajęć w języku polskim na poziomie uniwersyteckim.
 • Co najmniej 5-letni staż pracy dydaktycznej na uczelni wyższej, z doświadczeniem w szczególności w zakresie przedmiotów związanych z geografią turystyczną.
 • Udokumentowana współpraca z organizacjami i podmiotami funkcjonującymi na rynku turystycznym.
 • Doświadczenie praktyczne, potwierdzone stosownymi dokumentami, związane z działalnością gospodarczą na rynku turystycznym.
 • Udokumentowane udziały w kursach, szkoleniach, stażach projektach z zakresu geografii turystycznej.
 • Doświadczenie i predyspozycje organizacyjne do realizacji zajęć terenowych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych.
 • Dobra znajomość obsługi komputera (środowisko MS Windows, MS Office).
 • Predyspozycje organizacyjne do realizacji dydaktyki, konferencji, badań naukowych.
 • Inne formy aktywności naukowej, zawodowej.

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym:
 • Samodzielne oraz zespołowe prowadzenie badań naukowych w Zakładzie Geografii Regionalnej i Turystyki.
 • Inicjowanie współpracy z podmiotami otoczenia społeczno–gospodarczego.
 • W obszarze dydaktycznym:
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim kameralnych oraz terenowych.
 • Sprawowanie opieki nad pracami dyplomowymi.
 • Udział w procesie organizacji procesu kształcenia.
 • W obszarze organizacyjnym:
 • Aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki (m. in. organizacja seminariów, konferencji, spotkań tematycznych, promocja działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu na zewnątrz itp.).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopia/e dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra, stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo nadanie tytułu profesora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • W przypadku zatrudnienia na etacie badawczym lub badawczo-dydaktycznym elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując temat wiadomości: „adiunkt dyd.90.ZGRT.IGRR.WNZKŚ.MR”.