Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

R E K T O R
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pedagogiki Resocjalizacyjnej
w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika;
 •  posiadanie znaczącego dorobku naukowego, doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego oraz legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym;
 • posiadanie dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora;
 • udział lub kierowanie projektami badawczymi;
 • dorobek naukowy w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej, w tym penitencjarnej;
 • doświadczenie w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej i osadzonych
 •  dobra znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
 • odpis dyplomu doktora
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV
 • wykaz publikacji naukowych
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • oświadczenie kandydata o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023r. poz. 742 ze zm.
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy
 •  oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • referencje, opinia o predyspozycjach do pracy naukowej i dydaktycznej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Instytut Pedagogiki (pok. 1.29)
  ul. Głęboka 43, 20-612 Lubli
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko adiunkta w Katedrze Pedagogiki Resocjalizacyjnej” lub drogą elektroniczną w postaci plików pdf na adres: instytutpedagogiki@mail.umcs.