Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w dyscyplinie literaturoznawstwo
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Instytucie Polonistyki Stosowanej
w Zakładzie Retoryki i Mediów
(liczba stanowisk – 1, umowa na czas określony na okres 2 lat,
przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2024 r.)

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 119 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190).
 • Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
 • Doświadczenie naukowe (w tym również międzynarodowe) w zakresie filmoznawstwa i komunikacji medialnej (preferowane badania z zakresu retoryki), potwierdzone publikacjami książkowymi, artykułami w czasopismach naukowych, rozdziałami w monografiach oraz udziałem w projektach, grantach badawczych i konferencjach naukowych.
 • Udokumentowane co najmniej kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej w zakresie nauczania przedmiotów filmoznawczych i pokrewnych tematycznie.
 • Doświadczenie w pełnieniu obowiązków promotora prac dyplomowych.
 • Doświadczenie w pełnieniu funkcji recenzenta i redaktora naukowego.
 • Umiejętność pracy w zespole, zarządzania projektami badawczymi i artystycznymi.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie badań i pisanie tekstów naukowych.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie aktywnej działalności naukowej w dyscyplinie literaturoznawstwo, w szczególności w zakresie filmoznawstwa, komunikacji medialnej, w tym: branie udziału w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym; regularne publikowanie wyników badań (zwłaszcza w wysoko punktowanych wydawnictwach i czasopismach uwzględnianych w wykazach MNiSW); współpraca z innymi ośrodkami badawczymi w kraju i zagranicą; gotowość do pozyskiwania środków na prowadzenie działalności badawczej (np. grantów NCN, MNiSW i in.).
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim, w szczególności z zakresu przedmiotów filmoznawczych i medioznawczych (zarówno autorskich, jak i wynikających z właściwych programów studiów, dla których kształcenie organizowane jest przez Wydział Polonistyki UW); gotowość do stałego podnoszenia kompetencji i doskonalenia warsztatu dydaktycznego; angażowania się w opiekę nad rozwojem naukowym studentów.
 • Uczestniczenie w działalności organizacyjnej, podejmowanie się i odpowiedzialne pełnienie obowiązków i funkcji organizacyjnych, zwłaszcza wynikających z bieżących potrzeb Wydziału Polonistyki, Instytutu Polonistyki Stosowanej, a związanych z prowadzoną w jednostce działalnością badawczą lub organizowanym kształceniem.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału Polonistyki (prosimy o podanie numeru referencyjnego ogłoszenia konkursowego).
 • Życiorys naukowy wraz z Informacją o dotychczasowej działalności dydaktycznej i organizacyjnej, przebiegu kariery zawodowej.
 • Wykaz publikacji.
 • Plan dalszej działalności badawczej.
 • Odpis dyplomu doktorskiego, kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i umiejętności.
 • Kwestionariusz osobowy – formularz dostępny na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy_kandydat_11_2019.docx
 • Oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z udostępnionymi na stronie internetowej Wydziału Polonistyki zasadami przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (http://www.polon.uw.edu.pl/zatrudnienia) oraz akceptację wyżej wymienionych zasad.
 • Oświadczenie stwierdzające, że UW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu – formularz dostępny na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/O%C5%9Bwiadczenie_podstawowe-miejsce-pracy_pe%C5%82en-etat_2019.doc
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydatki lub kandydata do pracy na Uniwersytecie Warszawskim (o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszej aplikacji, przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem/am poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne”) wraz z formularzem „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych” dostępnym na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • konkursy.polon@uw.edu.pl