Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Chemiczny
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Zatrudniony pracownik będzie realizował badania w ramach projektu „Termodynamika i badania strukturalne mieszanin czwartorzędowych soli amoniowych z ,-diolami” finansowanego przez IDUB w ramach konkursu POSTDOC PW V. Celem projektu jest odkrycie reguł rządzących tworzeniem struktur supramolekularnych w układach dwuskładnikowych zawierających proste, tj. oparte na anionach halogenkowych, ciecze jonowe i α,ω-diole lub wodę. Systematyczne badania planowane w ramach projektu obejmują przeprowadzenie syntez halogenków amin alifatycznych i aromatycznych, określenie ich tendencji do tworzenia takich struktur oraz ich szczegółową charakterystykę fizykochemiczną. Badania zostaną poprzedzone analizą literaturową prac nt. fizykochemii halogenków amoniowych; ze szczególnym naciskiem położonym na zrozumienie wpływu obecności wody w tym materiałach – czynnika mającego istotny wpływ na kluczowe właściwości termodynamiczne, takie jak temperatura topnienia.

Nasze wymagania

 • stopień naukowego doktora dyscyplinie nauki chemiczne
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca skuteczne ubieganie się o granty naukowe w polskich i europejskich instytucjach finansujących działalność badawczą oraz prowadzenie projektów naukowych we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansującymi
 • doświadczenie w analizie oraz prezentowaniu wyników badań w formie publikacji naukowych
 • doświadczenie w zakresie publikowania prac naukowych w czasopismach JCR
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej
 • znajomość zagadnień związanych z:
 • 1) chemią i fizykochemią cieczy jonowych
 • 2) termodynamiką chemiczną, w szczególności termodynamiką diagramów fazowych
 • 3) podstawami chemii obliczeniowej i modelowania molekularnego
 • znajomość eksperymentalnych metod charakteryzacji strukturalnej, fizykochemicznej i termodynamicznej (w tym kalorymetrycznej) materiałów
 • obsługa pakietów obliczeniowych do analizy danych (np. MATLAB, Python, R)

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres:
  Biuro Dziekana
  Wydział Chemiczny
  Politechnika Warszawska
  ul. Noakowskiego 3 pok. 162
  00-664 Warszawa
  tel.: (+48 22) 234-7507