Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych w Instytucie Fizyki Teoretycznej na Wydziale Fizyki i Astronomii

Konkurs numer 87.2024.ZTGOF.IFT.WFA.AH z dnia 04.06.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Teorii Grawitacji i Oddziaływań Fundamentalnych
Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki i Astronomii
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawcze
• w dyscyplinie/dyscyplinach: nauki fizyczne
• w dziedzinie nauki ścisłe
• Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 04.07.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec/wrzesień 2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: czas określony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia doktora.
 • Wykazanie się dużą aktywnością naukową - publikacje w czasopismach z listy JCR oraz wystąpienia na konferencjach związanych z teorią grawitacji oraz z klasycznymi modyfikacjami ogólnej teorii względności.
 • Preferowani będą kandydaci, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 4 lata przed rokiem zatrudnienia, mający udokumentowany publikacjami dorobek w zakresie kosmologii (inflacja kosmiczna, późna ekspansja Wszechświata) w zmodyfikowanych (rozszerzonych) teoriach grawitacji, jak również w konfrontowaniu przewidywań teoretycznych z obserwacjami.
 • Kandydat powinien posiadać kompetencje do prowadzenia po polsku zajęć kursowych na Wydziale Fizyki i Astronomii, w szczególności, z przedmiotów matematycznych oraz zajęć z programowania dla fizyków.
 • Kandydat będący obcokrajowcem musi posiadać zweryfikowaną biegłą znajomość języka polskiego.
 • Znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • Praca naukowa w obszarze kosmologii oraz zastosowań astrofizycznych zmodyfikowanych/rozszerzonych teorii grawitacji. Prowadzenie badań, uczestnictwo w zebraniach naukowych instytutu, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywny udział w konferencjach naukowych.
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym zajęć po polsku.
 • Udział w działaniach Instytutu Fizyki Teoretycznej w pozyskiwaniu studentów i promocji wizerunku.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopia/e dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości „adiunkt.87.ZTGOF.IFT.WFA.AH”.