Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Miejsce: Toruń
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu poszukuje pracownika na stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.).

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku (geologia)
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauk o Ziemi, w tym geologii
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu geologii, w tym publikacje w czasopismach z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki (wskazane artykuły z IF) oraz wygłoszone referaty na konferencjach międzynarodowych
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych; współpraca międzynarodowa
 • praktyczna znajomość specjalistycznych programów komputerowych, w tym zastosowanie GIS w geologii
 • znajomość języka angielskiego (w tym specjalistycznego z zakresu geologii) w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • .
 • .

Oferujemy

 • .
 • .

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie
 • • życiorys zawodowy
 • • kwestionariusz osobowy
 • • odpis dyplomu doktorskiego
 • • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • • wykaz publikacji
 • • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1)
 • • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności)
 • • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu