Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Socjologii, WFIS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

R E K T O R
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Społecznych Problemów Zdrowotność w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

Nasze wymagania

 • - posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie socjologii /nauk socjologicznych;
 • - posiadanie znaczącego dorobku naukowego, w szczególności w obszarze socjologii zdrowia, choroby i medycyny, socjologii ogólnej, socjologii rodziny;
 • - posiadanie dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora;
 • - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w placówkach / instytucjach akademickich;
 • - doświadczenie organizacyjne oraz legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym;
 • - kwalifikacje w aplikowaniu / pozyskiwaniu środków zewnętrznych (granty, stypendia);
 • - kwalifikacje w aplikowaniu / pozyskiwaniu środków zewnętrznych (granty, stypendia);
 • - znajomość w mowie i piśmie języka polskiego oraz języka angielskiego pozwalająca na prowadzenie dydaktyki anglojęzycznej.

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie i uczestniczenie w badaniach naukowych/pracach rozwojowych;
 • • rozpowszechnianie wyników badań naukowych poprzez ich publikowanie;
 • • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych;
 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • • opracowanie materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć;
 • • opracowywanie wniosków oraz ubieganie się o środki zewnętrzne na szeroko rozumianą działalność badawczą i dydaktyczną;
 • • wykonywanie innych prac zleconych przez Przełożonego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
 • - odpis dyplomu doktora;
 • - kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
 • - wykaz publikacji naukowych;
 • - wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • - oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.);
 • - oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
 • - oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • - referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

Załączniki