Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Słupsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Opis stanowiska

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska adiunkta w Instytucie/Katedrze Geografii w pełnym wymiarze czasu pracy, w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku jako podstawowym miejscu pracy

Nasze wymagania

 •  co najmniej stopień doktora w zakresie Nauk Geograficznych (geografia społeczno-ekonomiczna);  doświadczenie dydaktyczne;  dorobek naukowy w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;  znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

Zakres obowiązków

 •  prowadzenie badań naukowych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej, turystyki lub gospodarki przestrzennej;  prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów: turystyka i rekreacja, geografia, gospodarka przestrzenna;  tworzenie naukowych projektów badawczych oraz realizacja krajowych i międzynarodowych projektów naukowych i rozwojowych;  zaangażowanie w działalność organizacyjną na rzecz Instytutu i Uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie (kierowane do Rektora AP w Słupsku). 2. Kwestionariusz osobowy. 3. Życiorys. 4. Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu/stopnia naukowego. 5. Informacje o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji. 6. Informacje o dorobku dydaktycznym i organizatorskim. 7. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), 8. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Pomorski w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*. 9. Kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać inne informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Instytut Geografii
  Ul. Arciszewskiego 22a
  76-200 Słupsk