Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Gdańsk
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: od 6841 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Biologii, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Pracowni Zoologii Systematycznej w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Wydziału Biologii.

Nasze wymagania

 • stopień doktora w zakresie nauk biologicznych
 • istotny dorobek naukowy w postaci publikacji wydanych w ostatnich pięciu latach w indeksowanych (impact factor) międzynarodowych czasopismach naukowych z zakresu akaroentomologii oraz taksonomii badanej grupy stawonogów
 • udokumentowana współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w tym umiejętność pozyskiwania i opracowywania materiałów służących poznawaniu różnorodności gatunkowej badanej grupy
 • doświadczenie w przygotowaniu wniosków badawczych oraz realizowaniu i kierowaniu projektami badawczymi
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie biologii na uczelni wyższej
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • obowiązki określone przepisami zawartymi w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego, Regulaminie Pracy, Regulaminie Organizacyjnym, Polityce rozwoju kadr, Kryteriach oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz innych wewnętrznych przepisach Uniwersytetu Gdańskiego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie o zatrudnienie (skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego)
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr)
 • 3. kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora
 • 4. wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego
 • 5. opinia promotora pracy doktorskiej lub opinia z dotychczasowego miejsca pracy
 • 6. dokumenty potwierdzające wymagane umiejętności i kwalifikacje,
 • 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
 • 8. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 9. oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Biologii
  Uniwersytetu Gdańskiego,
  ul. Wita Stwosza 59, pokój nr C201, 80-308 Gdańsk,