Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Italianistyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasze wymagania

 • stopień doktora w dyscyplinie językoznawstwo oraz specjalizacja badawcza w zakresie językoznawstwa włoskiego
 • prowadzenie działalności naukowej poświadczonej publikacjami, udziałem w konferencjach i in. w zakresie językoznawstwa włoskiego
 • przedstawienie dorobku naukowego: wykazu publikacji (załączając trzy publikacje, które kandydat uważa za najważniejsze), wystąpień konferencyjnych, grantów i prowadzonych projektów, nagród, staży zagranicznych oraz ewent. innych istotnych dla sprawy informacji
 • minimum 2 letnie doświadczenie w nauczaniu języka włoskiego na poziomie akademickim, udokumentowane pozytywnymi ankietami studenckimi oraz opinią przełożonego lub koordynatora przedmiotu
 • umiejętności i zainteresowania dydaktyczne
 • doświadczenia z organizacji dydaktyki i/lub podnoszenia jakości kształcenia (ewent. potwierdzone dyplomami / certyfikatami kwalifikacje w zakresie metodyki nauczania języków obcych)
 • pisemny plan własnego rozwoju naukowego w przewidywanym okresie zatrudnienia (zgodnie z zapotrzebowaniem Katedry Italianistyki, poszukiwani są kandydaci specjalizujący się w semantyce)
 • doskonała znajomości języka włoskiego i polskiego

Mile widziane

 • projekty konkretnych działań angażujących studentów (np. działalność w ramach studenckiego koła naukowego, organizowanie szkoły letniej)

Zakres obowiązków

 • realizacja działalności naukowo-badawczej w formie punktowanych publikacji oraz referatów na konferencjach
 • prowadzenie zajęć głównie z językoznawstwa włoskiego oraz praktycznej nauki języka włoskiego
 • wykonywanie pracy organizacyjnej w zakresie wymaganym od nauczycieli akademickich
 • zaangażowanie na rzecz podwyższania standardów nauczania na uczelni, w tym: zdobywanie wiedzy w zakresie kształcenia (nauczania i organizacji nauczania)
 • współpraca z innymi wykładowcami z wykorzystaniem zdobytych umiejętności i wiedzy
 • inicjowanie aktywności, mających na celu rozwój metod podnoszących atrakcyjność i efektywność procesu dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (formularz dostępny na stronie Uniwersytetu Warszawskiego: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/)
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (formularz dostępny na stronie Wydziału Neofilologii: https://neofilologia.uw.edu.pl/konkursy-i-procedury-awansowe/formularze-2/)
 • Dyplom doktora
 • Życiorys
 • Kwestionariusz osobowy
 • Wykaz publikacji (załączając trzy publikacje, które kandydat uważa za najważniejsze)
 • Opinia nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł lub stopień naukowy
 • Inne dokumenty mające znaczenie dla sprawy /z inicjatywy kandydata/

Załączniki