Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Praca na stanowisku badawczo-dydaktycznym w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Hydrologii i Gospodarki Wodnej Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów specjalistycznych (jak hydrologia i oceanografia, hydrologia Polski, hydrologia dynamiczna, źródła danych i metody badań hydrologicznych, GIS). Prowadzenie badań naukowych w zakresie hydrologii i gospodarowania zasobami wodnymi. Działania organizacyjne i popularyzatorskie na rzecz WNGiG (opieka nad studenckimi grupami badawczymi, udział w komisjach wydziałowych/instytutowych, popularyzacja nauki). Działania na rzecz komercjalizacji wyników badań.

Nasze wymagania

 • 1. stopień doktora w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku;
 • 2. doświadczenie badawcze;
 • 3. doświadczenie w pracach w projektach dotyczących gospodarki wodnej, zagrożenia i ryzyka powodziowego, zmian klimatu i adaptacji do ich skutków, ochrony środowiska, oceny oddziaływania na środowisko;
 • 4. doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
 • 5. znajomość języka programowania R;
 • 6. umiejętność prowadzenia analiz przestrzennych w oprogramowaniu GIS;
 • 7. biegła obsługa MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher) i MS 365 (SharePoint, Teams);
 • 8. prawo jazdy kat. B.
 • 9. język polski, angielski
 • 10. poziom (polski – ojczysty, angielski – bardzo dobry)
 • doświadczenie badawcze udokumentowane publikacjami (np. artykuły z listy MEiN, artykuły w monografiach, redakcje monografii);
 • doświadczenie w badaniach terenowych;
 • doświadczenie dydaktyczne.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów specjalistycznych (jak hydrologia i oceanografia, hydrologia Polski, hydrologia dynamiczna, źródła danych i metody badań hydrologicznych, GIS).
 • Prowadzenie badań naukowych w zakresie hydrologii i gospodarowania zasobami wodnymi.
 • Działania organizacyjne i popularyzatorskie na rzecz WNGiG (opieka nad studenckimi grupami badawczymi, udział w komisjach wydziałowych/instytutowych, popularyzacja nauki).
 • Działania na rzecz komercjalizacji wyników badań

Oferujemy

 • atmosfera szacunku i współpracy
 • wspieranie pracowników z niepełnosprawnościam
 • elastyczny czas pracy
 • dofinansowanie nauki języków
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • dodatkowe dni wolne na kształcenie
 • ubezpieczenia na życie
 • program emerytalny
 • fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny
 • preferencyjne pożyczki
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji
 • „13” pensja

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Curriculum Vitae;
 • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późniejszymi zmianami.)
 • • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.";

Weź udział w rekrutacji

 • • dokumentacja w wersji tradycyjnej: Biuro Obsługi WNGiG UAM w Poznaniu, pok. 011 (adres: 60-680 Poznań, ul. Bogumiła Krygowskiego 10), z dopiskiem: konkurs_17_WNGiG_1_2024
  • dokumentacja w wersji elektr. : wngig@amu.edu.pl, tytuł maila należy wpisać: konkurs_WNGiG_17_2024