Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o kulturze i religii

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Krytyki Kultury Instytutu Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Konkurs nr 93.2024.ZTKK.IK.WNHP.MR z dnia 06.06.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Teorii i Krytyki Kultury, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Nazwa stanowiska: adiunkt
Liczba stanowisk: 1
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna:
• w dyscyplinie: nauki o kulturze i religii
• w dziedzinie: nauki humanistyczne
Wymiar etatu: pełny
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: od 01.10.2024 r.
Termin składania dokumentów: 06.07.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.09.2024 r.
Okres zatrudnienia: czas określony

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Legitymowanie się dyplomem doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o kulturze i religii lub pokrewnych.
 • Legitymowanie się znaczącym dorobkiem publikacyjnym, a zwłaszcza opublikowanie w ostatnich czterech latach monografii naukowej lub artykułów naukowych odpowiadających merytorycznie dyscyplinie Nauk o Kulturze i Religii w czasopismach znajdujących się na ministerialnej liście punktowanych czasopism lub rozdziałów w recenzowanych monografiach zbiorowych opublikowanych w wydawnictwach znajdujących się na ministerialnej liście wydawnictw punktowanych.
 • Znajomość aksjologicznie ukierunkowanej teorii kultury, a także antropologii kulturowej lub filozofii humanistyki.
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym oraz umiejętności w tym zakresie (komisja konkursowa zastrzega sobie prawo poproszenia o wykład otwarty kandydatów/kandydatki stające do konkursu).
 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki.
 • Czynna znajomość przynajmniej jednego języka kongresowego wyrażająca się w uczestnictwie w międzynarodowym życiu naukowym: udziału w projektach naukowych, zagranicznych konferencjach naukowych, przedstawianie na nich referatów w języku kongresowym i publikowaniu prac badawczych w tym języku w publikacjach zagranicznych.
 • Wysoko punktowana będzie znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć.
 • Preferowani będą kandydaci i kandydatki z udokumentowanym doświadczeniem/ doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację badań naukowych lub realizację zespołowych projektów badawczych lub edukacyjnych poświadczone kierowaniem lub udziałem w projekcie zagranicznym lub krajowym, finansowanym ze środków pozyskanych w krajowych lub zagranicznych, otwartych postępowaniach konkursowych (m.in. MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR lub FNP); albo uzyskanie równoważnego wsparcia finansowego badań ze strony instytucji krajowych lub zagranicznych lub złożenia przynajmniej jednej aplikacji w konkursach grantowych, która została oceniona pozytywnie (w przypadku znanej punktacji osiągnięcie minimum 70%) w ostatnim etapie oceny, ale nie zyskała dofinansowania z powodu braku środków.

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym:
 • Przygotowywanie publikacji naukowych, ukazujących się w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach.
 • Aplikowanie o wewnętrzne i zewnętrzne (w tym międzynarodowe) granty badawcze.
 • Aktywny udział w konferencjach.
 • W obszarze dydaktycznym:
 • Prowadzenie zajęć ze studentami studiów I i II stopnia (również w języku angielskim).
 • W obszarze organizacyjnym:
 • Promowanie i popularyzowanie nauki.
 • Wypełnianie obowiązków związanych z pracą organizacyjną na rzecz Instytutu Kulturoznawstwa.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „adiunkt 93.ZTKK.IK.WNHP.MR”.