Adiunkt stanowisko badawcze

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Kandydat / Kandydatka będzie pracować nad finansowanym przez NCN projektem, którego celem jest zrozumienie specyficznych szlaków komórkowych, które są potrzebne do włączenia atomów siarki do tRNA. W proponowanym projekcie zajmiemy się wyjaśnieniem specyficznych podobieństw molekularnych, a także różnic między dwoma białkami nośnikowymi siarki i ich wspólnym aktywatorem. Będziemy oczyszczać białka i przeanalizujemy ich właściwości molekularne oraz aktywność in vitro. Wykorzystamy metody biologii strukturalnej, aby wykonać strukturalne migawki białek podczas ich reakcji w celu zrozumienia ich funkcji. Będziemy dążyć do zidentyfikowania partnerów i naturalnych substratów obu białek w ludzkich liniach komórkowych, które będą również służyć jako uproszczone systemy modelowe w celu zrozumienia udziału tych białek w chorobach człowieka. Wybrany Kandydat / Kandydatka będzie pracować w zespole dr hab. Sebastiana Glatta w laboratorium Grupy Badawczej Maxa Plancka w MCB UJ.

Nasze wymagania

 • spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • posiadają co najmniej stopień doktora;
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy
 • biorą czynny udział w życiu naukowym.
 • stopień naukowy doktora w dziedzinie biotechnologii, biochemii molekularnej, biochemii, biofizyki lub innej pokrewnej dyscypliny naukowej.
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie technik biologii komórkowej, w szczególności w pracy z ludzkimi liniami komórkowymi, oraz umieć przekładać wyniki biologii strukturalnej na biologię funkcjonalną.
 • opublikować co najmniej jeden artykuł naukowy w recenzowanym czasopiśmie jako pierwszy autor (jeśli istnieje szczególny powód braku publikacji, np. długoterminowy proces recenzowania, zgłoszenie patentowe itp., proszę podać go w aplikacji);
 • wykazać się umiejętnościami prowadzenia zespołu i zarządzania projektami
 • biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie
 • wymagania wynikające z Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych,
 • uzyskać stopień doktora w roku zatrudnienia w projekcie lub w okresie 7 lat przed 1 stycznia 2024 r.
 • uzyskać stopień doktora w innej jednostce niż Uniwersytet Jagielloński lub odbyć co najmniej 10-miesięczny, nieprzerwany i udokumentowany staż podoktorski w innej jednostce niż UJ i w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora;
 • Kierownik projektu, dr hab. Sebastian Glatt, nie był promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata;
 • w okresie pobierania wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN
 • w okresie pobierania wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ - Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • planowanie eksperymentów realizowanych w ramach projektu
 • uzyskanie i gromadzenie danych oraz wyciąganie z nich wniosków w celu zaplanowania dalszych eksperymentów,
 • pomoc mniej doświadczonym członkom zespołu projektowego w innych badaniach prowadzonych w grupie,
 • nadzorowanie codziennej pracy techników oraz pomaganie kierownikowi projektu w opracowywaniu figur i manuskryptów do publikacji

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
 • dostęp do infrastruktury badawczej,
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,
 • dodatkowe świadczenia socjalne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego - jeżeli Kandydat / Kandydatka posiada,
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata / Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • list motywacyjny
 • krótki opis dotychczasowej pracy (do 2 stron),
 • wykaz publikacji.

Załączniki