Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Anglistyki UW

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Od kandydata oczekiwana jest znajomość metodologii językoznawstwa kognitywnego, a w szczególności dyskursu multimodalnego z uwzględnieniem roli multimodalnej metafory i metonimii. Ponadto oczekiwana jest znajomość teorii metafory i metonimii pojęciowej, gramatyki kognitywnej R.W. Langackera oraz opisu leksykonu w ujęciu językoznawstwa kognitywnego. Dodatkowym atutem kandydata/kandydatki będzie wiedza na temat analizy gestów;
 • Udokumentowany dorobek naukowy w formie publikacji, a także aktywnego udziału w konferencjach;
 • Doświadczenie w pracy ze studentami;
 • Biegła znajomość języka angielskiego (poziom C2 lub znajomość natywna).

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych udokumentowane publikacjami, uczestnictwem w projektach i konferencjach;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych objętych programem kierunku studiów 1-go i 2-go stopnia;
 • Wypełnianie obowiązków organizacyjnych przydzielonych przez kierownika jednostki, związanych z badawczą i dydaktyczną działalnością Instytutu.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do Rektora UW o zatrudnienie na w/w stanowisko;
 • Życiorys naukowy wraz z informacją osiągnięciach naukowych, doświadczeniu dydaktycznym oraz wykazem publikacji;
 • Odpis dyplomu doktora (lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora);
 • Kwestionariusz osobowy https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania;
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przy rekrutacji do pracy https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania;
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwała.aspx?ID=5034;
 • Oświadczenie, że UW będzie podstawowym miejscem pracy https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania.

Załączniki