Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Artystyczny, Instytut Muzyki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

posiadanie stopnia naukowego doktora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, posiadanie znaczących osiągnięć artystycznych w zakresie kompozycji

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne;
 • posiadanie znaczących osiągnięć artystycznych w zakresie kompozycji;
 • posiadanie osiągnięć artystycznych w zakresie kompozycji po uzyskaniu stopnia doktora;
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego i organizacyjnego;
 • legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym lub artystycznym;
 • predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego specjalizującego się w kompozycji;
 • udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć na studiach wyższych z zakresu kompozycji

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
 • odpis dyplomu doktora;
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
 • wykaz osiągnięć artystycznych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.);
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

Załączniki