Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział instrumentalny AMKL
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: od 6841 zł brutto
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

adiunkt (w zakresie gry na klarnecie) na Wydziale Instrumentalnym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Nasze wymagania

 • 1. Spełnianie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.),
 • 2. Ukończone studia wyższe na kierunku instrumentalistyka w specjalności/zakresie gra na klarnecie i posiadanie tytułu zawodowego magistra sztuk
 • 3. Posiadanie co najmniej stopienia doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne
 • 4. Udokumentowany dorobek artystyczny lub naukowy, udział w projektach artystycznych lub naukowo-badawczych,
 • 5. Posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy w szkolnictwie wyższym w charakterze nauczyciela akademickiego
 • 6. Deklaracja, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie działalności dydaktycznej, organizacyjnej oraz działalności badawczo-naukowej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Zgłoszenie udziału w konkursie
 • 2. Życiorys wraz z danymi kontaktowymi,
 • 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 • 4. Informacja o osiągnięciach w działalności artystycznej lub naukowej i udziale w projektach artystycznych lub naukowo-badawczych,
 • 5. Dokument potwierdzający staż pracy w szkolnictwie wyższym w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • 6. Pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy,
 • 7. Pisemne oświadczenie, iż spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenie należy przesłać do Działu Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław lub na adres kadry@amkl.edu.pl. Decyduje data wpływu zgłoszenia.