Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • stosunki międzynarodowe

Opis stanowiska

2. Stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Politycznych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych (dyscyplina stosunki międzynarodowe, nauki o polityce i administracji)
 •  posiadanie znaczących osiągnięć naukowych w zakresie stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa;
 • posiadanie dorobku naukowego, w postaci monografii, artykułów naukowych lub rozdziałów w pracy zbiorowej, w tym dorobku po uzyskaniu stopnia doktora;
 • doświadczenie dydaktyczne udokumentowane wykazem zajęć dydaktycznych (teoretycznych i metodologicznych) prowadzonych ze studentami;
 • osiągnięcia organizacyjne;
 • legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym (konferencje, projekty naukowe, zespoły badawcze, granty różnego typu);
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, biegła znajomość drugiego języka obcego.

Zakres obowiązków

 • praca badawcza i dydaktyczna

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS
 • odpis dyplomu doktora;
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
 • wykaz publikacji naukowych;
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.);
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 • referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Instytut Stosunków Międzynarodowych pok. 4.42
  ul. Głęboka 45
  20-612 Lublin