Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Katedra Informatyki
Politechnika Lubelska
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

konkurs na DWA STANOWISKA ADIUNKTA.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Lubelskiej

Nasze wymagania

 • stopień doktora nauk technicznych lub fizycznych
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów informatycznych lub matematycznych na poziomie akademickim
 • dorobek naukowy w zakresie zastosowań informatyki
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku obcokrajowców potwierdzona stosownym certyfikatem)
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej
 • umiejętność tworzenia aplikacji internetowych
 • umiejętność programowania obiektowego w co najmniej jednym języku programowania
 • praktyczna znajomość narzędzi do prowadzenia obliczeń naukowych (Matlab, Mathematica lub inne)
 • praktyczna znajomość baz danych
 • pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Lubelskiej o zatrudnienie
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy (formularz w załączeniu)
 • kserokopię dyplomu doktora
 • kopie innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, kwalifikacje zawodowe i kompetencje dodatkowe
 • wykaz publikacji naukowych
 • informacje o doświadczeniu zawodowym i posiadanych umiejętnościach
 • oświadczenie, że Politechnika Lubelska będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączeniu)
 • podpisaną klauzulę zgody dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (RODO) (formularz w załączeniu)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenie do konkursu wraz z wymienioną wyżej dokumentacją należy złożyć w: Sekretariacie Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
  pok. E216 lub E218, ul. Nadbystrzycka 38 A, 20-618 Lublin
  lub przesłać w formie elektronicznej na adres : we.sekretariat@pollub.pl
  w terminie do 16 lipca 2024 r.