Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria chemiczna

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo–dydaktycznych w Katedrze Chemii i Technologii Organicznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej

Wymiar etatu: pełny
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: czas nieokreślony
Reprezentowana dyscyplina naukowa: Inżynieria chemiczna

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej lub technologii chemicznej
 • stopień naukowy doktora z zakresu inżynierii chemicznej
 • uzyskanie znaczących osiągnieć i posiadanie doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych oraz dorobku publikacyjnego
 • predyspozycje do pracy naukowej i do pracy ze studentami
 • dobry dorobek naukowy z zakresu inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej, w szczególności z zakresu syntezy substancji bioaktywnych na drodze reakcji bezrozpuszczalnikowych prowadzonych w polu mikrofalowym lub innych metod z obszaru zielonej chemii, metod oczyszczania substancji organicznych, stosowania technik spektroskopowych w analizie strukturalnej związków organicznych, metod modelowania molekularnego związków organicznych oraz w projektowaniu związków bioaktywnych, potwierdzony publikacjami w czasopismach zagranicznych
 • umiejętność pracy badawczej w zakresie inżynierii chemicznej
 • znajomość technik badawczych z zakresu: chromatografii cieczowej, spektroskopia UV-Vis, spektroskopia mas, IR, NMR
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim, potwierdzona znajomość języka polskiego w przypadku gdy nie jest to ojczysty język kandydata
 • posiada przygotowanie pedagogiczne lub gotowość do ich uzupełnienia w pierwszym roku zatrudnienia
 • udokumentowany staż przemysłowy lub badawczy

Mile widziane

 • • znajomość oprogramowania: Word, Grapher, Excel, PowerPoint, AutoCad, MathCad, oraz programów do modelowania molekularnego

Zakres obowiązków

 • Badania naukowe w zakresie głównej dyscypliny reprezentowanej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, tj. Inżynieria Chemiczna
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów podstawowych i kierunkowych dla kierunków kształcenia

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego,
 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dokument potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora
 • wykaz dorobku naukowego
 • wykaz dotychczas prowadzonych zajęć dydaktycznych
 • potwierdzenie odbycia stażu przemysłowego lub badawczego
 • opinię o działalności naukowo – badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej podpisaną przez bezpośredniego przełożonego z placówki dotychczas zatrudniającej kandydata
 • potwierdzenie odbycia szkolenia pedagogicznego lub deklaracja uzupełnienia w pierwszym roku zatrudnienia
 • potwierdzenia znajomości języka obcego
 • ankietę personalną

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Sekretariat Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
  tel./fax (12) 628 20 35
  pok. 10 w godz. 9.00-14.00