Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Badanie układów oddziałujących bozonów, w szczególności teorii Bogoliubowa, teorii Grossa—Pitaewskiego, efektywnej dynamiki. Praca będzie wykonywana w ramach projektu NCN Sonata Bis 13, którego PI jest dr hab. Marcin Napiórkowski.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić kandydaci prowadzący badania w zakresie fizyki matematycznej, których wiedza i umiejętności pozwolą na prowadzenie badań w obszarze matematycznej, wielociałowej mechaniki kwantowej dotyczącej gazu bozonów.
 • możliwość podjęcia pracy nie później niż 1 listopada 2024 roku
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)
 • Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych na stanowisku typu post-doc.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań dotyczących realizacji projektu;
 • publikowanie wyników badań w wiodących czasopismach międzynarodowych w dziedzinie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie - w formacie PDF z zeskanowanym podpisem
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia - dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z zeskanowanym podpisem
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem
 • CV zawierające dane kontaktowe
 • list motywacyjny
 • skan dyplomu doktorskiego lub deklaracja otrzymania dyplomu do dnia rozpoczęcia zatrudnienia na UW
 • opis projektu badawczego, który powinien brać pod uwagę istniejącą infrastrukturę laboratoryjną UW i jego zasoby ludzkie
 • opinie o kandydacie od co najmniej jednego samodzielnego pracownika naukowego – opinie są poufne i powinny być przesłane przez opiniodawców bezpośrednio na adres poczty elektronicznej aleksandra.nowak@fuw.edu.pl
 • lista publikacji z cytowaniami bez autocytowań wg. Web of Science (oraz indeks Hirscha) ze wskazaniem 3 osiągnięć, które kandydat uważa za najważniejsze
 • skany innych dyplomów potwierdzających kwalifikacje kandydata

Załączniki