Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

awarie i naprawy obiektów budowalnych, budownictwo specjalne, technologia betonów, elementy teorii konstrukcji

Nasze wymagania

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.)
 • stopień naukowy doktora inżyniera w dziedzinie nauk technicznych w zakresie budownictwa w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz działalności naukowej i badawczej
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów: technologia betonów, technologii i organizacji inwestycji budowlanych, awarie i naprawy obiektów budowlanych i/lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe w budownictwie – dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanym zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., pozycja 1333)
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
 • doświadczenie w pracach badawczych realizowane w co najmniej dwóch niezależnych jednostkach
 • autorstwo lub współautorstwo min. 4 artykułów z listy czasopism punktowanych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 100% pensum określonego dla stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych
 • prowadzenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i harmonogramów kształcenia studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających
 • prowadzenie dokumentacji zaliczeń i egzaminów
 • opracowanie kart informacyjnych przedmiotów przydzielonych do realizacj
 • opracowanie treści szczegółowych wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych realizowanych przedmiotów
 • opracowanie pomocy dydaktycznych, a w szczególności podręczników, skryptów i prezentacji komputerowych oraz instrukcji ćwiczeń laboratoryjnych do realizowanych przedmiotów oraz udostępnianie do wglądu (kontroli) ww. opracowań Kierownikowi Zakładu
 • podnoszenie jakości kształcenia zgodnie z systemem zapewnienia jakości kształcenia w WAT
 • przeprowadzanie kolokwiów, sprawdzianów i innych zajęć kontrolno-weryfikacyjnych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego
 • prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych
 • udział w przygotowaniu sprawozdań z realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych
 • udział w publikowaniu zespołowych osiągnięć naukowo-badawczych z tematyki budownictwa, w szczególności technologii betonu, budownictwa specjalnego oraz konstrukcji żelbetowych
 • rozwijanie twórczości naukowej, umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie własnych kwalifikacji

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Wojskowej Akademii Technicznej
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys zawodowy (CV); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy
 • klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
  • osobiście u p. Małgorzaty Fazan, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, bud. 58, p.3.