Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Neofilologii, Filologia Hiszpańska
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Neofilologii, Filologia Hiszpańska

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień doktora nauk humanistycznych
 • precyzyjny opis zainteresowań naukowych i / lub plan rozprawy habilitacyjnej (preferowane dziedziny: literaturoznawstwo hiszpańskie lub językoznawstwo hiszpańskie, ze szczególnym uwzględnieniem przekładoznawstwa)
 • udokumentowany aktywny udział w życiu naukowym (np. udział w projektach badawczych, wystąpienia na konferencjach i sympozjach, punktowane publikacje naukowe – również te przyjęte do druku; doświadczenie w realizacji projektów badawczych, etc.)
 • udokumentowane doświadczenie w tłumaczeniu specjalistycznym, audiowizualnym i/lub literackim, gotowość do prowadzenia zajęć teorii i praktyki przekładu
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej na uczelni wyższej
 • kompetencje w zakresie stosowania technologii informatyczno-komunikacyjnych w nauczaniu języka obcego, zwłaszcza w zakresie tworzenia i prowadzenia kursów e-learningowych dla celów akademickich na platformie e-learningowej
 • gotowość do prowadzenia zajęć w języku hiszpańskim i polskim

Mile widziane

 • udokumentowane doświadczenie w pracy w instytucji promującej kulturę krajów hiszpańskiego obszaru językowego

Zakres obowiązków

 • realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych, związanych z działalnością dydaktyczną, badawczą i organizacyjną
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku hiszpańskim i polskim
 • rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz w punktowanych czasopismach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym
 • udział w projektach naukowo-badawczych, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych; działalność popularyzatorska w zakresie nauczania języka hiszpańskiego
 • aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalność na rzecz Instytutu / Katedry
 • podnoszenie swoich kwalifikacji dydaktycznych (również w ramach projektów, w których bierze udział Uczelnia).

Oferujemy

 • praca w uczelni wyższej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys (CV)
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym i popularyzatorskim (autoreferat z opisem zainteresowań badawczych i/lub planem rozprawy habilitacyjnej, z wykazem publikacji naukowych i popularyzatorskich – w tym przyjętych do druku; udziałem w konferencjach i projektach badawczych; wraz z opinią samodzielnego pracownika naukowego)
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326, w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
 • kopie certyfikatów, świadectw, ankiet studenckich (z ostatnich 3 lat) i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje
 • opinie/referencje przełożonych z poprzedniego miejsca pracy
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu)
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Neofilologii – Filologia Hiszpańska, ul. Studencka 5, 31-116 Kraków, lub drogą mailową na adres: filologia.hiszpanska@up.krakow.pl (preferowana forma)