Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Finansów
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Miejsce: Katowice
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych na Wydziale Finansów będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą
w ramach dyscypliny ekonomia i finanse, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Nasze wymagania

  • • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora uzyskany w dyscyplinie ekonomia i finanse, • posiadają udokumentowane osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej, w tym udział w projektach badawczo-rozwojowych, • posiadają co najmniej roczne doświadczenie w pracy dydaktycznej, • załączyły koncepcję rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata, • posługują się co najmniej jednym językiem obcym nowożytnym, • wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Mile widziane

  • • dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów magisterskich lub równorzędnych o profilu ogólnoakademickim na kierunku związanym z finansami (preferowana znajomość analizy danych finansowych), • dodatkowym atutem będzie posługiwanie się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym, w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć oraz publikowanie wyników badań w tym języku (znajomość języka angielskiego potwierdzona suplementem do dyplomu lub certyfikatem lub stosownym oświadczeniem), • preferowani będą kandydaci, którzy dołączyli wykaz publikacji naukowych zawierający m.in. publikacje w języku angielskim, • dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia praktycznego (zawodowego) związanego z pracą z dużymi bazami danych, • dodatkowym atutem będzie znajomość w stopniu zaawansowanym arkusza kalkulacyjnego Excel, • w przypadku obcokrajowców niezbędne jest wykazanie się znajomością języka polskiego.

Zakres obowiązków

  • Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych na Wydziale Finansów będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny ekonomia i finanse, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • • podanie o zatrudnienie adresowane do rektora Uniwersytetu, wraz z adresem do korespondencji oraz danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon), • CV, • kwestionariusz osobowy, • kserokopia/skan dyplomu, • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym, • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy, • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych, • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • osobiście lub pocztą tradycyjną z adnotacją na dokumentach „Ogłoszenie nr 13/2024/AD/KBiRF/WF” do Biura Rozwoju Kadr w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, budynek Rektoratu; pok. 2/23, tel. +48 32257-7051.