Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria chemiczna

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria chemiczna, nauki chemiczne lub dyscyplinach pokrewnych;
 • Udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w czasopismach z listy JCR, wystąpienia konferencyjne);
 • Umiejętność samodzielnego wykonywania eksperymentów (w tym niestandardowych) i przeprowadzania pełnej analizy wyników;
 • Umiejętność przygotowywania wniosków badawczych i publikacji naukowych;
 • Doświadczenie w zakresie instrumentalnych metod analiz chemicznych i metod badania właściwości nanomateriałów;
 • Doświadczenie badawcze przynajmniej w jednym z zakresów: katalizy, elektrochemii, technologii plazmowych i nanomateriałów.
 • Doświadczenie pracy w projekcie badawczym w tematyce z zakresu: katalizy i elektrochemii, lub technologii plazmowych lub nanomateriałów.
 • Komunikatywność w języku polskim i angielskim umożliwiająca prowadzenie kształcenia i działalności organizacyjnej;
 • Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych samodzielnie oraz w zespole;

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie inżynieria chemiczna, zgodnie z aktualnymi kierunkami badań jednostki;
 • Prowadzenie bieżącej sprawozdawczości z postępów badań i publikowanie wyników w renomowanych czasopismach naukowych;
 • Składanie aplikacji grantowych;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych m. in. z chemii, nanotechnologii i innych pokrewnych przedmiotów. Wszystkie prowadzone zarówno w języku polskim jak i angielskim;
 • Prowadzenie prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich);
 • Recenzowanie prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich);
 • Wypełnianie zadań organizacyjnych związanych z działalnością jednostki.

Oferujemy

 • pełen etat,
 • termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami.
 • Krótki opis dotychczasowej działalności naukowej, zawierający listę osiągnięć (np. publikacje naukowe, nagrody, udział w konferencjach).
 • List motywacyjny
 • Odpisy/kopie dyplomów;
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Załączniki