Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria materiałowa

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki fizyczne lub dyscyplinach pokrewnych;
 • Doświadczenie w zakresie instrumentalnych metod badania właściwości strukturalnych i fizykochemicznych nanomateriałów;
 • Doświadczenie w zakresie badań struktury elektronowej nanomateriałów, w tym właściwości elektrycznych i optycznych;
 • Udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w czasopismach z listy JCR, wystąpienia konferencyjne);
 • Umiejętność samodzielnego wykonywania eksperymentów (w tym niestandardowych) i przeprowadzania pełnej analizy wyników;
 • Umiejętność przygotowywania wniosków badawczych i publikacji naukowych;
 • Komunikatywność w języku polskim i angielskim umożliwiająca prowadzenie działalności naukowej i organizacyjnej.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie inżynieria chemiczna, zgodnie z aktualnymi kierunkami badań jednostki;
 • Prowadzenie badań i pomiarów w zakresie właściwości strukturalnych i fizykochemicznych nanomateriałów, w tym struktury elektronowej nanomateriałów.
 • Prowadzenie bieżącej sprawozdawczości z postępów badań i publikowanie wyników w renomowanych czasopismach naukowych;
 • Składanie aplikacji grantowych;
 • Wypełnianie zadań organizacyjnych związanych z działalnością jednostki.

Oferujemy

 • pełen etat;
 • termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Streszczenie pracy doktorskiej wraz z recenzjami.
 • Krótki opis dotychczasowej działalności naukowej, zawierający listę osiągnięć (np. publikacje naukowe, nagrody, udział w konferencjach).
 • List motywacyjny
 • odpisy/kopie dyplomów;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Załączniki