Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023 r. poz. 742 z późn. zm.).
 • Warunkiem niezbędnym przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie fizyki teoretycznej.
 • Od kandydata wymagane jest wcześniejsze, co najmniej roczne zatrudnienie na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym po uzyskaniu stopnia doktora
 • Wymagane jest także doświadczenie dydaktyczne na poziomie uniwersyteckim.
 • Pierwszeństwo będą mieli kandydaci, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż przed 10 laty.
 • Od kandydatów wymagamy, udokumentowanych publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych, kompetencji w prowadzeniu badań w zakresie fizyki teoretycznej.

Zakres obowiązków

 • Od kandydata oczekujemy aktywności w pracy badawczej w dziedzinie fizyki teoretycznej oraz skuteczności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych.
 • Kandydat wyłoniony w konkursie będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego związane ze stanowiskiem adiunkta w wysokości 210 godzin rocznie.
 • Oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie dydaktyki z najnowszymi wynikami badań.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie - w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
 • Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia - dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem
 • Życiorys.
 • Informację o dotychczasowej działalności naukowej i dydaktycznej.
 • Spis publikacji indeksowanych w bazie Web of Science z podaniem liczby cytowań wg. tej bazy (bez autocytowań) ze wskazaniem dwóch osiągnięć, które kandydat uważa za najważniejsze w swoim dorobku.
 • Plan badawczy na najbliższe lata.
 • Kopia/skan dyplomu doktora.
 • Opinie co najmniej 2 samodzielnych pracowników naukowych. Opinie są poufne i powinny być przesłane przez opiniodawców bezpośrednio pod wskazany adres poczty elektronicznej.

Załączniki