Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Nasze wymagania

 • • co najmniej stopień naukowy doktora
 • • doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej
 • • udokumentowana działalność badawcza, co najmniej 3 publikacje naukowe (min. 100 punktów wg wykazu czasopism i materiałów konferencyjnych)
 • • ukończenie wyższych studiów technicznych w dyscyplinie „inżynieria lądowa, geodezja i transport”
 • • posiadanie przygotowania pedagogicznego
 • • znajomość języka angielskiego, zwłaszcza technicznego
 • • wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy

Mile widziane

 • • zainteresowania naukowe związane z budownictwem i transportem kolejowym
 • • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • • zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych, w tym w szczególności laboratoriów, ćwiczeń audytoryjnych i zajęć projektowych w zakresie przedmiotów zlecanych do Katedry L5;
 • • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych;
 • • udział w pracach naukowych i organizacyjnych prowadzonych w uczelni;
 • • praca naukowa w zakresie inżynierii lądowej, geodezji i transportu kolejowego (z obowiązkiem publikowania i rozpowszechniania uzyskiwanych wyników, aplikowania o granty badawcze);

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych;
 • • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony PK – zakładka Praca na PK);
 • • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • • potwierdzenie odbycia szkolenia pedagogicznego;
 • • dla osób zatrudnionych w szkolnictwie wyższym (poza PK) – dwie ostatnie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy;
 • • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, dodatkowo w przypadku obcokrajowców dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
 • • wykaz dorobku naukowego