Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Neofilologii, Filologia Włoska
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Neofilologii, Filologia Włoska

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia doktora z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, językoznawstwa lub pokrewnych dyscyplin, pod warunkiem wykazania udokumentowanego dorobku naukowego związanego z literaturą bądź kulturą włoską lub związkami między kulturą włoską i polską
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra filologii włoskiej i/lub tytułu magistra z zakresu innych nauk humanistycznych lub społecznych pod warunkiem wykazania udokumentowanego dorobku naukowego związanego z literaturą bądź kulturą włoską lub związkami między kulturą włoska i polską
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania literatury lub kultury włoskiej i/lub języka włoskiego
 • gotowość prowadzenia zajęć w języku włoskim
 • czynny udział w życiu naukowym (np. wystąpienia na konferencjach i sympozjach oraz publikacje naukowe)
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie literaturoznawstwa, kulturoznawstwa lub językoznawstwa gwarantujący dalszy rozwój naukowy

Mile widziane

 • wykazanie się działalnością popularyzatorską
 • udział w grancie badawczym
 • kompetencje w zakresie stosowania technologii informatyczno-komunikacyjnych w nauczaniu języka obcego, zwłaszcza w zakresie tworzenia i prowadzenia kursów e-learningowych dla celów akademickich na platformie e-learningowej

Zakres obowiązków

 • realizacja zadań związanych z kształceniem studentów
 • aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu/Katedry
 • udział w projektach naukowo-badawczych
 • rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz w czasopismach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym
 • realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych

Oferujemy

 • praca w uczelni wyższej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV)
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326, w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu)
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacyjnym

Załączniki