Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia w Instytucie Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Konkurs nr 83.2024.ZPKZ.IPs.WNHP.AH z dnia 13.06.2024 r.
Jednostka organizacyjna: Zakład Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Nazwa stanowiska: adiunkt
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczo-dydaktyczna
w dziedzinie: nauki społeczne
w dyscyplinie/dyscyplinach: psychologia
Wymiar etatu: pełny
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: 01.10.2024 r. – 30.09.2026 r. (dwa lata)
Termin składania dokumentów: 14.07.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wrzesień 2024 r.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Dyplom doktora psychologii.
 • Udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w czasopismach psychologicznych posiadających IF).
 • Udokumentowany udział w grantach badawczych.
 • Udział w konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą.
 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej ( na kierunku psychologia) z zakresu: metodologii, diagnozy osobowości, psychometrii, statystyki, psychologii społecznej.
 • Gotowość do pracy organizacyjnej w zakresie pracy w komisjach uczelnianych (np. komisji rekrutacyjnej).
 • Gotowość do podjęcia funkcji koordynatora Erasmus na poziomie Instytutu Psychologii UWr.
 • Dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych (zajęcia realizowane od poniedziałku do piątku w Instytucie Psychologii w trybie dziennym i wieczorowym, tj. od godz. 8.00 do godz. 21.00) oraz w weekendy (w godz. 8.00-20.00 na różnych kierunkach Uniwersytetu prowadzących studia zaoczne).
 • Doświadczenie w działalności organizacyjnej i promocyjnej na uczelni wyższej.
 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku oraz koordynowanie programu Erasmus.
 • Komunikatywność, umiejętność pracy w grupie.

Zakres obowiązków

 • Systematyczny rozwój naukowy, przejawiający się publikowaniem w psychologicznych czasopismach naukowych posiadających IF, udziałem w konferencjach naukowych i grantach badawczych.
 • Prowadzenie zajęć z zakresu metodologii, diagnozy osobowości, psychometrii, statystyki, psychologii społecznej oraz innych, wynikających z bieżących potrzeb Instytutu Psychologii UWr.
 • Praca na rzecz Instytutu Psychologii UWr w zakresie uczestnictwa w komisjach uczelnianych (np. komisji rekrutacyjnej) oraz pełnienia funkcji koordynatora Erasmus na poziomie Instytutu Psychologii UWr.
 • Praca na rzecz Instytutu Psychologii UWr w zakresie organizacji spotkań, sympozjów, konferencji afiliowanych przez Instytutu Psychologii UWr.
 • Działania promujące Instytut Psychologii UWr.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W przypadku przekazania nam w aplikacji dobrowolnie innych danych niż jest to niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, która może brzmieć: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego nadanie stopnia doktora psychologii.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Zaświadczenie o udziale w grantach badawczych NCN, NCBR, ministerialnych i innych równorzędnych.
 • Zaświadczenie o prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej (na kierunku psychologia) z okresu ostatnich 5 lat.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując temat wiadomości: „adiunkt.83.ZPKZ.IPs.WNHP.AH”.