Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria materiałowa

Nasze wymagania

 •  Posiadanie stopnia naukowego doktora inżyniera w dyscyplinie nauki: inżynieria materiałowa
 •  Znaczący dorobek naukowy w dyscyplinie inżynieria materiałowa w zakresie : materiałów do zastosowań biomedycznych, materiałów biomimetycznych oraz wykorzystania surowców pochodzenia naturalnego do modyfikacji materiałów. Dorobek naukowy potwierdzony autorstwem lub współautorstwem co najmniej 2 publikacji w każdej tematyce w ciągu ostatnich 5 lat.
 •  Indeks Hirscha zgodnie z bazą Scopus na poziomie nie mniejszym niż 4.
 •  Aktywne uczestnictwo w organizacjach rozwijających działalność naukową, badawczą i dydaktyczną w zakresie inżynierii materiałowej (np. Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze, Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów) co najmniej od roku
 •  Udział w co najmniej dwóch projektach mających na celu tworzenie i wykorzystywanie wyników badań naukowych w praktyce (np. projekty PO IR, Horyzont) w ciągu ostatnich 5 lat.
 •  Doświadczenie i umiejętności w zakresie działalności w projektach międzynarodowych: uczestnictwo w co najmniej 3 projektach w różnych konsorcjach projektowych (konsorcjum projektowe złożone z partnerów z co najmniej 3 różnych krajów) w ciągu ostatnich 3 lat
 •  Udokumentowana wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami – potwierdzona odbyciem certyfikowanych szkoleń i doświadczeniem w kierowaniu projektami i zadaniami projektowymi.
 •  Doświadczenie w zakresie dydaktyki w szkole wyższej, szczególnie w zakresie: inżynierii biomedycznej, biologicznych metod oceny materiałów, materiałów biomimetycznych, technik projektowych
 •  Doświadczenie w zakresie dydaktyki w szkole wyższej – prowadzenie zajęć w języku angielskim
 •  Znajomości nowoczesnych metod dydaktycznych (co najmniej trzech różnych) takich jak DT, PBL, CBL, CT itd. potwierdzonych certyfikatami oraz znaczącymi osiągnięciami w tematyce
 •  Rozpoznawalność na arenie międzynarodowej w zakresie dydaktyki - uczestnictwo i/lub prowadzenie międzynarodowych projektów dydaktycznych.
 •  Znajomość j. angielskiego w zakresie umożliwiającym prowadzenie zajęć.
 •  Potwierdzona znajomość co najmniej 1 dodatkowego języka obcego (poza językiem ojczystym i jęz. angielskim).
 •  Znajomość j. polskiego w stopniu biegłym w mowie i piśmie w związku z koniecznością prowadzenia zajęć i pracami organizacyjno-administracyjnymi

Mile widziane

 •  motywacja i bardzo dobra organizacja pracy,
 •  samodzielność w działaniu przy jednoczesnej gotowości do pracy zespołowej,
 •  umiejętność przekazywania wiedzy i budowania relacji ze studentami w procesie dydaktycznym,
 •  umiejętność prezentowania wyników oraz prowadzenia bieżącej sprawozdawczości z realizowanych prac,
 •  otwartość na nowe wyzwania i zmiany,
 •  wysoka kultura osobista i umiejętności interpersonalne,
 •  dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań oraz umiejętność dostosowania się do procedur.

Zakres obowiązków

 •  prowadzenie i dokumentowanie działalności badawczej i udział w upowszechnianiu rezultatów tej działalności,
 •  preparing proposals for domestic and foreign projects – inf zawarta w wersji ang.
 •  prowadzenie zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym (laboratoria),
 •  udział w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni i jednostki.

Oferujemy

 •  możliwość rozwoju kariery naukowej,
 •  wyjazdy zagraniczne związane z prowadzeniem badań w europejskich ośrodkach naukowych,
 •  uczestniczenie w konferencjach krajowych i międzynarodowych,
 •  publikowanie artykułów naukowych w czasopismach o wysokim wskaźniku cytowalności (Impact Factor).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ;
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • odpisy/kopie dyplomów;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Załączniki