Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska
Politechnika Poznańska
  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Analizy Konstrukcji (politechnika Poznańska), 2 etaty

Nasze wymagania

  • Warunki podstawowe jakie powinni spełniać kandydaci: • stopień doktora, • dorobek zawierający:  wartościowy dorobek naukowy, zdefiniowany obszar pracy naukowej,  czynny udział w działalności naukowej (konferencje, sympozja itp.),  doświadczenie w pracy dydaktycznej,  krajowe lub zagraniczne staże naukowe lub przemysłowe,  dorobek publikacyjny w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym, • ukończony kurs pedagogiczny, • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
  • Wymagania szczegółowe: • ukończone studia wyższe na kierunku budownictwo lub pokrewnym, • istotne publikacje naukowe z mechaniki konstrukcji i materiałów oraz zdefiniowany obszar pracy naukowej w tej tematyce, • udział w grantach badawczych, • znajomość oprogramowania z zakresu grafiki inżynierskiej (np. Autocad), analizy konstrukcji (np. Soldis, Robot, Abaqus) oraz algorytmizacji problemów inżynierskich (np. SciLab, Matlab, Mathematica).

Zakres obowiązków

  • pełen etat, zatrudnienie od 1.10.2024 r.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  •  podanie o pracę kierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej,  CV,  zdjęcie,  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  kwestionariusz osobowy dla pracownika,  arkusz kwalifikacyjny (zał. nr 1 do Zasad polityki kadrowej PP),  uwierzytelnione kopie dyplomów ukończenia studiów,  oświadczenie o podstawowym miejscu pracy (zał. nr 2 do Zasad polityki kadrowej PP),  oświadczenie zgodne z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. nr 3 do Zasad polityki kadrowej PP),  oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, w której kandydat będzie prowadził działalność naukową (zał. nr 7 do Zasad polityki kadrowej PP),  oświadczenie o wyrażaniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (zał. nr 8 do Zasad polityki kadrowej PP),  oświadczenie o procentowym udziale czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w dyscyplinie/dyscyplinach (zał. nr 9 do Zasad polityki kadrowej PP),  zaświadczenia/ świadectwo o ukończeniu kursu pedagogicznego (kopie). Opcjonalne dokumenty:  świadectwa pracy (kopie).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie (osobiście lub listownie) w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3 (pokój 215), 60-965 Poznań