Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Opis stanowiska

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu kadr i prowadzeniu badań naukowych. Jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. Jednym z filarów zarządzania Politechniką Łódzką jest równe traktowanie pracowników niezależnie od ich płci, wieku, rasy czy innych cech demograficzno-społecznych. W 2016 roku PŁ jako pierwsza Uczelnia techniczna w Polsce otrzymała logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH, potwierdzające, że Uczelnia stosuje zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień doktora w dyscyplinie nauki: matematyka;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z dawnej listy A MNiSzW lub aktualnej listy MNiSzW z punktacją od 70 punktów wzwyż;
 • znajomość niezbędnych zagadnień matematyki i informatyki z zakresu statystycznej analizy danych;
 • znajomość w stopniu przynajmniej średniozaawansowanym języka R;
 • znajomość w stopniu przynajmniej średniozaawansowanym języka python i podstaw jego najważniejszych bibliotek do przetwarzania i analizy danych
 • znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel i dowolnego języka bazodanowego (np. SQL);
 • dodatkowym atutem będzie znajomość wybranych narzędzi do obsługi Big Data;
 • znajomość podstaw konstrukcji modeli statystycznych;
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na wyższej uczelni;
 • umiejętność samodzielnego przygotowywania publikacji naukowych i sporządzania raportów naukowych;
 • udokumentowany udział w realizacji projektów badawczych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych z zakresu analizy danych;
 • doświadczenie w wystąpieniach na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych;
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1;
 • umiejętność publicznej prezentacji wyników prac naukowych.

Mile widziane

 • dodatkowym atutem będzie znajomość wybranych narzędzi do obsługi Big Data;

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych; prowadzenie zajęć dydaktycznych; przygotowywanie wniosków badawczych, finansowanych ze środków publicznych polskich (NCN,NCBiR, NFGWiOŚ, FNP) lub środków UE; bardzo dobra organizacja i samodzielność oraz silna motywacja do pracy; otwartość na nowe koncepcje, łatwość przyswajania wiedzy; gotowość do poświęcenia się pracy naukowej; wysokie umiejętności interpersonalne, pozwalające na efektywną pracę zespołową; dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań oraz łatwość w dostosowaniu się do procedur; wysokie umiejętności komunikacyjne.
 • Zadania przewidziane w ramach zakresu obowiązków, to m.in.: prowadzenie badań naukowych z zakresu dyscypliny matematyka (w tym: przygotowywanie publikacji naukowych oraz wystąpienia na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych); prowadzenie zajęć dydaktycznych na prowadzonych przez Instytut Matematyki kierunkach studiów (wykłady, ćwiczenia i laboratoria, w tym z analizy danych); uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych w Instytucie oraz aplikowanie o granty finansowane przez zewnętrzne instytucje; udział w pracach organizacyjnych na rzecz Instytutu Matematyki i Uczelni.

Oferujemy

 • pełen etat;
 • przewidywany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01.10.2024r.;
 • wyłoniony Kandydat/ka będzie zatrudniony na okres 12 miesięcy (do 30.09.2025r.);
 • praca stacjonarna;
 • możliwość rozwoju kariery naukowej; wyjazdy zagraniczne związane z prowadzeniem badań w europejskich ośrodkach naukowych; uczestniczenie w konferencjach krajowych i międzynarodowych; publikowanie artykułów naukowych w czasopismach o wysokim wskaźniku cytowalności (Impact Factor).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie do JM Rektora PŁ
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Politechnice Łódzkiej, stanowiący załącznik nr 1.1 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Klauzula o ochronie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.2 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1.3 do „POLITYKI OTM-R – OTWARTY PRZEJRZYSTY MERYTORYCZNY PROCES REKRUTACJI”;
 • odpisy/kopie dyplomów;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Załączniki