Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Finansów
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Miejsce: Katowice
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Matematyki Stosowanej na Wydziale Finansów będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny ekonomia i finanse, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych

Nasze wymagania

  • • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora uzyskany w dyscyplinie ekonomia i finanse, matematyka lub nauki fizyczne, • posiadają udokumentowane osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej, w tym udział w projektach badawczo-rozwojowych, • posiadają co najmniej roczne doświadczenie w pracy dydaktycznej, • załączyły koncepcję rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata, • posługują się co najmniej jednym językiem obcym nowożytnym, • wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Mile widziane

  • • dodatkowym atutem będzie posiadanie wiedzy z zakresu finansów ilościowych oraz umiejętność posługiwania się narzędziami analizy danych i umiejętność korzystania z pakietów programów komputerowych potwierdzoną suplementem do dyplomu, doświadczeniem zawodowym, certyfikatami ze szkoleń itp., • dodatkowym atutem będzie znajomość języka obcego nowożytnego w zakresie specjalistycznego słownictwa z zakresu metod ilościowych, ekonomii i biznesu, preferowana będzie znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem, • dodatkowym atutem będą wysoko oceniane osiągnięcia naukowe np. autorstwo lub współautorstwo artykułu w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki, autorstwo lub współautorstwo rozdziałów w podręcznikach lub monografiach, • w przypadku obcokrajowców niezbędne jest wykazanie się znajomością języka polskiego.

Zakres obowiązków

  • Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Matematyki Stosowanej na Wydziale Finansów będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny ekonomia i finanse, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • • podanie o zatrudnienie adresowane do rektora Uniwersytetu, wraz z adresem do korespondencji oraz danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon), • CV, • kwestionariusz osobowy, • kserokopia/skan dyplomu, • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym, • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy, • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych, • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

Załączniki