Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Socjologii
Uniwersytet Szczeciński
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 i art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom określonym w konkursie.
Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora nauk społecznych, uzyskany nie dawniej niż 5 lat temu
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie socjologii, w tym w języku angielskim
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań jakościowych i badań dyskursu
 • biegła znajomość języka angielskiego, tj. w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć i samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku, oraz znajomość innego języka obcego co najmniej na poziomie B2
 • dodatkowym atutem będzie uczestnictwo w projektach międzynarodowych i zainteresowania badawcze związane z socjologią morską

Zakres obowiązków

 • n/d

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek o zatrudnienie skierowany do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://dso.usz.edu.pl/druki/)
 • potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie stopnia doktora, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim stopniem naukowym
 • informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym
 • wykaz publikacji naukowych
 • klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (formularz do pobrania ze strony http://dso.usz.edu.pl/druki/)
 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) (formularz do pobrania ze strony http://dso.usz.edu.pl/druki/)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania ze strony http://dso.usz.edu.pl/druki/)

Załączniki