Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Adiunkt badawczo-dydaktyczny będzie odpowiedzialny za prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz badań naukowych w zadeklarowanym obszarze tematycznym, włącznie z upowszechnianiem wyników badań (prezentacje i publikacje).

Nasze wymagania

 • Ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w kierunku fizyka techniczna, fotonika, elektronika lub pokrewnym
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk fizycznych lub dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub pokrewnej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona dyplomem/certyfikatem (przynajmniej na poziomie B2) lub publikacjami
 • Bardzo dobra znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych, a w przypadku obcokrajowców potwierdzona np.: certyfikatami, publikacjami naukowymi, dysertacjami
 • Profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych
 • Znajomość tematyki w zakresie optyki światłowodowej w szczególności podzespołami i czujnikami
 • Znajomość zagadnień za zakresu podstaw metrologii elektrycznej/elektronicznej
 • Znajomość zagadnień związanych z wytwarzaniem światłowodowych siatek Bragga) oraz badaniem ich właściwości
 • Predyspozycje do samodzielnego prowadzenia badań eksperymentalnych
 • Predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu optoelektroniki/fotoniki i podstaw pomiarów elektrycznych
 • Gotowość do rozwijania swoich umiejętności naukowych i dydaktycznych w tematyce ZMiSP

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie do prorektora ds. ogólnych
 • Życiorys
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • Odpis dyplomu doktorskiego
 • Wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • Inne dokumenty, potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • Oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy