Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Dielektryków w Instytucie Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki i Astronomii

Konkurs numer 97.2024.ZFJD.IFD.WFA.AH_2 z dnia 14.06.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Fizyki Jądrowej i Dielektryków, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki i Astronomii
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• w dyscyplinie/dyscyplinach: nauki fizyczne
• w dziedzinie nauki ścisłe
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 05.08.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.08.2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: czas określony dwóch lat lub na czas nieokreślony, uwarunkowany zapisami ustawowymi i złożoną dokumentacją w tym zakresie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie UWr

Nasze wymagania

 • Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku (jeśli osoba wyłoniona w konkursie będzie takie zajęcia prowadziła).
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć w tym języku.
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki fizyczne.
 • Doświadczenie w pracy z metodami eksperymentalnymi stosowanymi w badaniach właściwości fizykochemicznych ciał stałych.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z wykazu MNiSW.

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym: 1. Prowadzenie badań naukowych. 2. Publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych. 3. Czynny udział w konferencjach naukowych. 4. Aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe. 5. Udział w realizowaniu grantów badawczych. 6. Recenzowanie prac naukowych.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • W obszarze organizacyjnym: 1. Praca w organach kolegialnych uczelni, w komisjach rekrutacyjnych i egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia. 2. Organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W przypadku przekazania nam w aplikacji dobrowolnie innych danych niż jest to niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, która może brzmieć: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopia/e dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
 • Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości „adiunkt.97.ZFJD.IFD.WFA.AH_2”.