Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk Technicznych
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • informatyka

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 73 do § 76 Statutu Uczelni ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Technicznych w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Data ogłoszenia: 17.06. 2024 r.
Termin składania ofert: 17.07.2024 r.
Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: umowa o pracę na okres 1 roku z możliwością przedłużenia, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia doktora
 • doświadczenie w zakresie projektowania oprogramowania
 • doświadczenie przemysłowe (praca w firmie) jako programista – programista języków niskopoziomowych
 • udokumentowany udział w projekcie NCBIR (badawczo rozwojowy) jako programista języków niskiego poziomu (kadra B+R)
 • certyfikat instruktora CISCO CCNA
 • certyfikat trenera w zakresie „Projektowania Wspomaganego komputerowego 2D i 3D”;
 • udokumentowane kompetencje w zakresie zarządzania firmą
 • doświadczenie jako promotor pomocniczy w pracy doktorskiej z zakresu wykorzystania rozpoznawania komputerowego obrazu i sztucznej inteligencji w monitoringu

Mile widziane

 • udokumentowana znajomość przynajmniej jednego języka obcego
 • praca naukowa, badania z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu wirusów, prognozowaniu i systemach IOT
 • dorobek naukowy w zakresie programowania/projektowania układów FPGA
 • dorobek naukowy w zakresie systemów kryptograficznych, kryptografii, kryptoanalizy, bezpieczeństwa systemów informatycznych

Zakres obowiązków

 • realizacja zadań związanych z kształceniem studentów
 • aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym w działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w językach obcych
 • udział w projektach naukowo-badawczych, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym w językach: polskim i obcych
 • realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV)
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych i dyplomów potwierdzających uzyskanie stopni naukowych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 328 ustawy z 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • wykaz publikacji (z ostatnich 4 lat)
 • wykaz projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat (ka)
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu i zadeklarowania UKEN jako podstawowego miejsca pracy)
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.)
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacyjnym

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Nauk Technicznych, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków (p.32)