Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Filozofczno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łodź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • etnologia i antropologia kulturowa

Opis stanowiska

adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego

Nasze wymagania

 • spełnianie wymagań art. 113 i art. 116 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz Statutu Uniwersytetu Łódzkiego
 • stopień doktora w zakresie etnologii i antropologii kulturowej lub nauk o kulturze i religii
 • dorobek naukowy z zakresu antropologii kulturowej, metod badań jakościowych oraz kultury współczesnej
 • wykazanie autorstwa lub współautorstwa publikacji w renomowanych międzynarodowych czasopismach i wiodących dla dyscypliny wydawnictwach
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego
 • udział w projekcie (minimum 1) naukowym finansowanym przez podmiot inny niż instytucja zatrudniająca w ciągu ostatnich 5 lat
 • udokumentowany czynny udział w konferencjach międzynarodowych
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie w tym języku seminariów, prac badawczych, itp.

Mile widziane

 • doświadczenie w realizacji współpracy badawczej i projektowej między jednostką uniwersytecką a podmiotami ze środowiska społeczno-gospodarczego
 • zarys lub gotowy do złożenia projekt badawczy
 • znajomość innego języka obcego nowożytnego poza językiem angielskim

Zakres obowiązków

 • sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.)
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa wewnętrznego UŁ, w tym w szczególności tych zawartych w Regulaminie pracy UŁ i Regulaminie wynagradzania pracowników UŁ
 • przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych
 • dbanie o dobro pracodawcy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę
 • niezwłocznie zawiadamianie przełożonych o zauważonym w Uczelni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość
 • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów
 • udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów kształcenia i planów zajęć dydaktycznych
 • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych
 • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów
 • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych
 • opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć
 • przeprowadzanie konsultacji ze studentami, w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo
 • podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych w zakresie prowadzonych zajęć dydaktycznych
 • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia
 • wykonywanie innych powierzonych przez bezpośredniego przełożonego obowiązków dydaktycznych
 • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w Uczelni
 • udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, wdrożenia)
 • kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem
 • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego
 • praca w organach kolegialnych Uczelni oraz w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach
 • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia
 • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich
 • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej
 • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów
 • inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania Uczelni, poprawie jakości kształcenia i badań naukowych
 • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki organizacyjne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy (https://www.uni.lodz.pl/kariera)
 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji
 • odpis dyplomu doktorskiego

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci proszeni są o złożenie dokumentów w siedzibie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. Kamińskiego 27a, 90–219 Łódź, pokój 05 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie 17.07.2024 r., adres e-mail: filhist@uni.lodz.pl, tel.42 635 43 50