Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: do 12000 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • archeologia

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
Numer ogłoszenia – UW/IDUB/2024/19
Słowa kluczowe – archeologia starożytności, archeologia historyczna, archeologia krajobrazu, historia środowiskowa starożytności, historia klimatu w starożytności, historia chorób zakaźnych w starożytności
Forma zatrudnienia – umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu – 3/4
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – od 1 września 2024 r. lub w najszybszym możliwym terminie po 1 września 2024 r.
Przewidywany okres zatrudnienia – 16 miesięcy, lecz nie dłużej niż do 31.12.2025
Jednostka UW Wydział „Artes Liberales”
Tytuł Działania – I.3.2. Zainicjowanie projektu badania ryzyka systemowego
Zrekrutowana osoba będzie wykonywała obowiązki w Działaniu I.3.2 „Zainicjowanie projektu badania ryzyka systemowego”.

Nasze wymagania

 • spełnienie warunków określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • stopień doktora uzyskany w dyscyplinie archeologia lub historia;
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego od uzyskania stopnia doktora;
 • udokumentowana wiedza badawcza w zakresie historii środowiska, klimatu i chorób w starożytności;
 • gotowość do pracy nad publikacjami i projektami łączącymi historię i bioarcheologię, w szczególności analizę danych aDNA i izotopowych;
 • duże doświadczenie w kierowaniu wykopaliskami archeologicznymi;
 • udokumentowane doświadczenie udanej współpracy interdyscyplinarnej;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu grantami badawczymi;
 • biegła znajomość języka łacińskiego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w zakresie komunikacji pisemnej, ustnej i prezentacji.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań z zakresu historii środowiska, klimatu i chorób w starożytności.
 • Prowadzenie interdyscyplinarnych badań łączących historię i bioarcheologię, w szczególności analizę danych aDNA i izotopowych.
 • Aktywny udział w tworzeniu międzynarodowej sieci badawczej związanej z Działaniem I.3.2.
 • Bezpośredni udział w przygotowywaniu, opracowywaniu, składaniu i realizowaniu wniosków grantowych związanych z Działaniem I.3.2.
 • Wzmocnienie międzynarodowej współpracy i wymiany naukowej w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w ramach badań interdyscyplinarnych.
 • Przygotowywanie publikacji indywidualnych i zbiorowych związanych z Działaniem I.3.2.
 • Aktywny udział w popularyzacji wyników badawczych związanych z Działaniem I.3.2.

Oferujemy

 • innowacyjne środowisko badawcze i rzeczywistą niezależność w pracy badawczej;
 • skuteczną pomoc w ubieganiu się o krajowe i zagraniczne granty badawcze;
 • przyjazne i przyjazne rodzinie środowisko pracy sprzyjające rozwojowi kariery.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora;
 • CV z wyszczególnieniem wykształcenia kandydata oraz wykazem publikacji (w języku angielskim);
 • do trzech wybranych publikacji;
 • list motywacyjny prezentujący profil kandydata zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz motywację aplikowania o oferowane stanowisko pracy (w języku angielskim);
 • podpisany i wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie znajdujący w linku: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy_kandydat_11_2019.docx
 • oświadczenie podpisane elektronicznie lub skan podpisanego własnoręcznie oświadczenia, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Załączniki