Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Analizy Nieliniowej - Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • matematyka

Nasze wymagania

 • posiadać co najmniej stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie matematyka
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. (t.j. z dnia 27 kwietnia 2023 r.)
 • prowadzić badania naukowe w zakresie analizy funkcjonalnej z uwzględnieniem geometrii przestrzeni Banacha poparte co najmniej trzema (samodzielnymi lub współautorskimi) publikacjami naukowymi opublikowanymi w recenzowanych czasopismach, w tym co najmniej jedną po nadaniu stopnia doktora
 • posiadać znajomość narzędzi informatycznych wykorzystywanych w inżynierii i analizie danych
 • posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami szkół wyższych, w tym także z użyciem narzędzi informatycznych
 • posiadać znajomość języka polskiego na poziomie języka ojczystego oraz co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • wykonanie ustalonego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej
 • CV, kwestionariusz osobowy
 • odpisy (kopie) dyplomów
 • autoreferat o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym
 • list referencyjny (opinia) napisany przez samodzielnego pracownika naukowego z dyscypliny matematyka
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej, (al. Powstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów).