Adiunkt stanowisko badawcze

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • biotechnologia

Opis stanowiska

Tematyka i prace badawcze związane będą w dużej mierze z realizacją projektu: „Opracowanie systemu mikroprzepływowego do wysokoczułej immunodetekcji wybranych biomarkerów stanu zapalnego w oparciu o strategię elektrochemicznej detekcji in-situ”. Rolą nowego pracownika będzie udział w pracach¸ których finalnym efektem będzie zintegrowanie mikroukładu przepływowego do oznaczania wybranych markerów stanu zapalnego stosując miniaturowe elektrody wytworzone na podłożach elastycznych oraz odpowiednią technikę elektrochemiczną. Pracownik będzie odpowiedzialny za przygotowanie warstw receptorowych, badania ich funkcjonalności oraz analizę wytworzonych kompleksów przeciwciało-antygen-przeciwciało, a także włączenie zoptymalizowanych układów do systemów mikrofluidycznych. Dlatego też pracownik powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i opracowaniu metod bioanalitycznych, a także w zakresie analiz immunochemicznych.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nadanego nie wcześniej niż 6 lat przed ogłoszeniem konkursu
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową z zakresu: biotechnologii, nauk chemicznych lub inżynierii biomedycznej
 • doświadczenie w: projektowaniu i opracowywaniu metod bioanalitycznych lub projektowaniu i wytwarzaniu mikrosystemów przepływowych wraz z systemami zarządzania przepływami
 • wiedza w zakresie analiz immunochemicznych i/lub analizy próbek fizjologicznych pod kątem wykrywania biomarkerów
 • umiejętność projektowania, wykonywania i oceny eksperymentów badawczych
 • motywacja do pracy eksperymentalnej i zdolności inżynierskie
 • zauważalny dorobek publikacyjny i doświadczenie w realizacji projektów badawczych
 • doświadczenie w zakresie pracy z mikrosystemami typu lab-on-a-chip będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych;
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres:
  Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Cezamat,
  ul. Poleczki 19,
  02-822 Warszawa.