Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS/ Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Opis stanowiska

R E K T O R
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Komunikacji Politycznej w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach
na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych
 • legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym
 • dorobek publikacyjny z następujących obszarów badań: pragmatyka komunikacyjna, dziennikarstwo sportowe, genologia lingwistyczna
 • dorobek publikacyjny w czasopismach prestiżowych właściwych dla dyscypliny
 • posiadanie dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora;
 • doświadczenie w działalności dydaktycznej na uczelni wyższej
 • dorobek organizacyjny
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej
 • znajomość języka angielskiego poziom B2

Zakres obowiązków

 • praca na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Komunikacji Politycznej

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS
 • odpis dyplomu doktora
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV
 • wykaz publikacji naukowych
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.);
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
 • referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej

Załączniki