Adiunkt stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warsaw
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • archeologia

Opis stanowiska

Zrekrutowana osoba będzie wykonywać obowiązki w Działaniu
I.3.10 „Przygotowanie i uruchomienie projektu
interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu
badawczo-dydaktycznego pt. Archeoorientalistyka”.

Nasze wymagania

 • spełnienie warunków określonych w art. 113 w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • posiadanie stopnia doktora w dziedzinie archeologii, antropologii lub dziedzin pokrewnych;
 • przedstawienie realistycznego opisu planowanych badań w związku z celami Działania I.3.10;
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu badań bioarcheologicznych w Sudanie i w Egipcie;
 • posiadanie osiągnięć naukowych popartych publikacjami w dziedzinie badań izotopowych szczątków ludzkich oraz badań paleopatologicznych; ;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • gotowość do rozpoczęcia pracy 1 września 2024

Zakres obowiązków

 • udział w badaniach archeologicznych prowadzonych przez CAŚ UW na stanowiskach w Sudanie;
 • prowadzienie samodzielnych badań naukowych o dużym wpływie na naukę światową;
 • aktywny udział w życiu naukowym UW, m.in. przez uczestnictwo w seminariach, prezentowanie referatów, wykładów oraz w ramach innych form dzielenia się zawodowymi umiejętnościami i wiedzą, a w szczególności aktywnie uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Wydział Orientalistyczny UW w ramach działania I.3.10 IDUB „Archeoorientalistyka”;
 • upowszechnianie wyników badań przez wystąpienia konferencyjne, a zwłaszcza przez teksty w najlepszych recenzowanych czasopismach międzynarodowych;
 • aktywne wzmacnie pozycji Uniwersytetu Warszawskiego na arenie międzynarodowej.

Oferujemy

 • oferujemy pracę w dynamicznym zespole, realizującym projekty we współpracy międzynarodowej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • skan dyplomu doktorskiego lub deklaracja przedstawienia go przed rozpoczęciem zatrudnienia,
 • opis projektu badawczego (do 3 stron A4),
 • CV zawierające dane kontaktowe,
 • lista publikacji
 • skany innych dyplomów potwierdzających kwalifikacje
 • opinie o kandydacie od co najmniej 2 samodzielnych pracowników naukowych – opinie są poufne i powinny być przesłane przez opiniodawców bezpośrednio na adres poczty elektronicznej archeoorientalistyka@uw.edu.pl
 • oświadczenie (skan), w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim
 • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki