Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 6481 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Nasze wymagania

 • posiadają stopień naukowy doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne lub pokrewnych;
 • posiadają znaczący dorobek naukowy, opublikowany w czasopismach z listy JCR;
 • legitymują się dorobkiem w zakresie organizacji badań: min. dwa zewnętrzne projekty; w tym jeden jako kierownik;
 • posiadają doświadczenie z zakresu metabolomiki roślin, poparte publikacjami;
 • posiadają opanowane techniki chromatografii gazowej i spektrometrii mas;
 • posiadają poparte publikacjami doświadczenie w sekwencjonowaniu nanoporowym;
 • wykazują się biegłą znajomością języka angielskiego.

Mile widziane

 • zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej;
 • zdolności i umiejętność do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu botaniki;
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i stażach naukowych;
 • zdolność sprawnego prowadzenia pracy badawczej: dobra organizacja pracy w laboratorium i w terenie, chęć poznawania i wdrażania nowych technik, umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
 • kształcenie i wychowywanie studentów
 • realizowanie zajęć dydaktycznych zgodnie z planem

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
 • życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności badawczo-dydaktycznej oraz organizacyjnej,
 • kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów - sprawy kadrowe”),
 • odpis aktu nadania tytułu naukowego doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne,
 • informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a),
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie (BIP UWM - „baza dokumentów - sprawy kadrowe”),
 • oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy,
 • oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 17 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego.
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja (BIP UWM - „baza dokumentów - sprawy kadrowe”).