Adiunkt stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Uniwersytet Łódzki
 • Miejsce: Łódź
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego
MIASTO: Łódź
STANOWISKO: adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki prawne
DATA OGŁOSZENIA: 26.06.2024
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.07.2024
LINK DO STRONY UCZELNI: www.uni.lodz.pl
DODATKOWE INFORMACJE: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć elektronicznie na adres: mnamyslowska@wpia.uni.lodz.pl
SŁOWA KLUCZOWE: prawo gospodarcze publiczne, prawo gospodarcze europejskie, prawo ochrony danych, prawo nowych technologii

Nasze wymagania

 • • posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki prawne;
 • • specjalizować się i posiadać dorobek naukowy w zakresie europejskiego prawa gospodarczego i prawa nowych technologii, w tym prawa ochrony danych - preferowane będzie łączenie tych specjalizacji;
 • • posiadać doświadczenie naukowe w zakresie europejskiego prawa gospodarczego, w tym w obszarze prawa ochrony danych, potwierdzone punktowanymi publikacjami, udziałem w konferencjach krajowych i zagranicznych;
 • • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie prawa gospodarczego publicznego i prawa europejskiego gospodarczego na poziomie uniwersyteckim, wysoko oceniane w anonimowych ankietach (potwierdzenie odpowiednim dokumentem);
 • • posiadać niezbędną wiedzę na temat prowadzenia badań naukowych;
 • • posiadać udokumentowane doświadczenie badawcze wynikające z kierowania projektem badawczym współfinansowanym lub finansowanym przez jednostkę zewnętrzną wobec dotychczasowego pracodawcy;
 • • posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie praktyki stosowania prawa gospodarczego, w tym obsługi prawnej przedsiębiorców;
 • • posiadać doświadczenie w organizowaniu studiów podyplomowych, w tym przygotowywaniu ich programu i efektów kształcenia;
 • • posiadać doświadczenie w opiece nad przygotowywaniem prac magisterskich;
 • • znać biegle język polski - w mowie i piśmie;
 • • znać biegle język angielski i francuski (znajomość języka poświadczona dokumentem);
 • • spełniać kryteria do zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych wymagane na podstawie zarządzenia nr 58 Rektora UŁ z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych i dydaktycznych wymaganych do zatrudnienia nauczycieli akademickich na stanowisku profesora uczelni i stanowisku adiunkta

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach stosunku pracy w wymiarze rocznym, określonym przez Senat UŁ na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym prowadzenie zajęć dydaktycznych metodami i technikami kształcenia na odległość; • terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów; • przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych; • opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów; • prowadzenie i recenzowanie prac dyplomowych; • przeprowadzanie konsultacji ze studentami w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo; • dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia; • pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach; • prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych; • praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia; • organizowanie akcji promocyjnych i prezentacyjnych na rzecz Uczelni oraz uczestnictwo w nich; • organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej; • pełnienie funkcji powierzonych przez przełożonych, w tym takich jak: rola opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi, opieka nad praktykami zawodowymi studentów; • doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych; • inne powierzone przez bezpośredniego przełożonego obowiązki dydaktyczne, badawcze i organizacyjne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz oświadczenia dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego - w tym oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata, http://www.uni.lodz.pl/kariera • życiorys, a w nim wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, referatów konferencyjnych, staży i projektów naukowych, itp.) • kopię dyplomu doktorskiego, • inne wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa wyżej wśród wymagań adresowanych do kandydata, • klauzulę ODO dla kandydata do pracy dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego http://www.uni.lodz.pl/kariera