Adiunkt stanowisko badawcze

Wydział Chemii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wroclaw
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (stażysta post-doc) w Zespole Ferroików i Półprzewodników na Wydziale Chemii

Konkurs nr 94.2024.WCH.MR z dnia 19.06.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Chemii
Stanowisko: adiunkt (stażysta post-doc)
Rodzaj stanowiska: badawcze
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: chemia materiałów/ nauki chemiczne/nauki ścisłe i przyrodnicze
Liczba etatów: 1
Termin składania dokumentów: 30.08.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2025
Wymiar etatu: pełny etat
Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę
Przewidywany okres zatrudnienia: 12 miesięcy

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora w zakresie chemii fizycznej/materiałowej uzyskany nie wcześniej niż w 2014 roku. Stopień naukowy musi być uznawany w Polsce lub nostryfikowany przed rozpoczęciem zatrudnienia.
 • Osiągnięcia naukowe w zakresie chemii materiałowej udokumentowane publikacjami recenzowanymi.
 • Doświadczenie w projektowaniu i optymalizacji układów cienkowarstwowych metodą powlekania obrotowego.
 • Doświadczenie w wykorzystaniu metod analitycznych do charakteryzowania otrzymanych układów, w tym: PXRD, DSC/TGA, SEM, XPS, UV-Vis.
 • Aktywny udział w badaniach naukowych i projektach badawczych, w tym międzynarodowych.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Publikacje w międzynarodowych renomowanych czasopismach naukowych w ramach dyscypliny nauki chemiczne.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań naukowych w ramach projektu NCN OPUS w zespole badawczym.
 • Projektowanie i optymalizacja procesu otrzymywania cienkich warstw.
 • Uczestnictwo w spotkaniach naukowych, seminariach, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych i innych wyjazdach naukowych.
 • Udział w przygotowywaniu wniosków grantowych.
 • Nadzór nad studentami i doktorantami w zakresie prowadzonej działalności badawczej.

Oferujemy

 • Projekt OPUS – 24 VHO - Bezołowiowe stabilne materiały organiczno-nieorganiczne o zwiększonej wydajności fotokonwersji do zastosowań w ogniwach słonecznych i fotodetektorach.
 • Celem projektu jest synteza nowych półprzewodnikowych hybryd organiczno-nieorganicznych (OIH) na bazie halogenków BiIII/SbIII/InIII o ulepszonych parametrach transportu ładunku. W efekcie spodziewamy się otrzymać materiały o dużej stabilności na powietrzu, półprzewodzące, o dobrej szerokości pasma zabronionego i odpowiedniej dla komercjalizacji wydajności fotokonwersji.
 • . Badania będą obejmować syntezę, wyznaczenie struktur krystalicznych uzyskanych związków oraz ich kompleksową charakterystykę fizykochemiczną (pierwszy etap). Istotne będzie również określenie parametrów półprzewodnikowych: szerokości pasma zabronionego, gęstości stanów, ruchliwości nośników prądu i ich drogi swobodnej. Drugi i trzeci etap skupiać się będą na uzyskaniu odpowiedniej formy materiału (cienka warstwa) głównie metodą powlekania obrotowego i analizie jego właściwości.
 • Wynagrodzenie: 140 000 zł /rok (około 6 400 zł / miesiąc po potrąceniach).
 • Dodatkowe informacje można uzyskać od Kierownika Projektu: dr hab. Anna Piecha-Bisiorek, prof. UWr (anna.piecha-bisiorek@uwr.edu.pl).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopia/e dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „adiunkt post-doc 94.WCH.MR”.