Adiunkt stanowisko dydaktyczne

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: Zgodnie z RMNiSW zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Wychowania Fizycznego, na kierunkach sport, wychowanie fizyczne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na I i II stopniu studiów, w zakresie żywienia osób w różnych okresach ontogenetycznych i o zróżnicowanym poziomie aktywności ruchowej oraz w różnych dyscyplinach sportowych, metod wspomagania w sporcie oraz diagnostyki sportowej.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego w naukach o kulturze fizycznej (preferowany zakres: żywienie w sporcie).
 • Ukończone studia wyższe magisterskie na co najmniej jednym z kierunków (zgodnie z kolejnością): wychowanie fizyczne, nauki o zdrowiu, zdrowie publiczne.
 • Posiadanie doświadczenia dydaktycznego, naukowego, organizacyjnego i popularyzatorskiego w zakresie nauk o kulturze fizycznej, w zakresie dietetyka sportowa, fizjologia wysiłku, diagnostyka sportowa.
 • Posiadanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej, w zakresie nauk o kulturze fizycznej (w zakresie: żywienie w sporcie).
 • Deklaracja pracy w AWF w Warszawie jako podstawowym miejscu pracy.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Wychowania Fizycznego, na kierunkach sport, wychowanie fizyczne w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na I i II stopniu studiów, w zakresie żywienia osób w różnych okresach ontogenetycznych i o zróżnicowanym poziomie aktywności ruchowej oraz w różnych dyscyplinach sportowych, metod wspomagania w sporcie oraz diagnostyki sportowej
 • realizacja w działaniach promujących aktywność fizyczną, zdrowy styl życia wśród przedstawicieli różnych grup wieku
 • udział w pracach organizacyjnych i administracyjnych Katedry, Wydziału i Uczelni
 • udział w badaniach naukowych realizowanych w Uczelni oraz ich inicjowanie
 • przygotowanie własnych projektów naukowych
 • udział w tworzeniu programów studiów i poszerzaniu oferty edukacyjnej uczelni
 • publikowanie prac naukowych, popularno-naukowych, metodycznych
 • udział w konferencjach naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie o zatrudnienie do JM Rektora AWF w Warszawie.
 • CV kandydata oraz życiorys zawodowy z uwzględnieniem działalności naukowej.
 • Potwierdzenie wymaganych konkursem kwalifikacji (w tym obowiązkowo odpis dyplomu doktorskiego, dyplomu ukończenia studiów wyższych) oraz inne dokumenty świadczące o posiadanych umiejętnościach przydatnych w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej – zgodnie z kryteriami konkursu i opisem oczekiwań.
 • Deklaracja wskazująca Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jako podstawowe miejsce zatrudnienia.
 • Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (wraz z załączoną klauzulą informacyjną) według wzoru obowiązującego w AWF Warszawa: http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Sekretariacie Dziekana WWF AWF W-wa J.Piłsudskiego, 00–968 Warszawa, ul. Marymoncka 34 (pokój nr 79), w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w KBC, w sekcji żywienie”, bez danych osobowych kandydata/kandydatki).